broneeritud - Broneeritud

Sisekorraeeskiri

Käesolevad sisekorraeeskirjad reguleerivad kinnistu ja selle päraldiste kasutusse andmist, kasutamist, samuti Tigete Puhkekeskuse kasutamise/kasutaja/kasutusse andja õigusi ja kohustusi. Puhkekeskuse töötaja teavitab puhkekeskuse tellimise soovi korral potentsiaalset kasutajat sisekorraeeskirjadest. Sisekorraeeskirjadega saab tutvuda Tigete Puhkekeskuse kodulehel (www.tigete.ee). Puhkekeskus (kasutusse andja) jätab endale õiguse valida kliente oma äranägemise järgi, teiste turvalisuse huvides või majanduslikest kaalutlustest lähtudes ja ei oma kohustust anda puhkemaja kasutusse talle mittesobivatele isikutele. Juhul kui selline isik on broneerimistasu tasunud, tagastatakse see talle hiljemalt kolme päeva jooksul alates talle vastava teate edastamisest. Puhkekeskuse kasutajaks on selle tellinud isik.

1. Tigete Puhkekeskuse kasutusse andmine, kasutuse tasu tasumine

1.1. Puhkekeskuse või selle osa annab kasutusse OÜ Gepa Maa- ja Ehituskorraldus juhatuse liige või juhatuse poolt volitatud isik (edaspidi: kasutusse andja). Puhkekeskuse või selle osa broneerimiseks tuleb kasutajal tasuda broneerimistasu, mis on Tigete Puhkekeskuse üürimise kogusumma. Broneerimistasu ei kuulu tagastamisele juhul kui kasutaja ise mingil põhjusel loobub puhkekeskuse kasutamisest või punktis 1.2. nimetatud juhul (kasutaja ei tasu enne puhkekeskuse kasutamist kasutustasu). Broneerimistasu mitteõigeaegsel tasumisel on kasutusse andjal õigus broneering ühepoolselt ilma teatamata tühistada.

1.2. Sularahatehingu puhul tasub puhkekeskuse kasutaja puhkekeskuse või selle osa kasutamise tasu vahetult enne puhkekeskuse kasutamist. Kui puhkekeskuse kasutamise eest ei tasuta enne selle kasutamist võib kasutusse andja keelduda Tigete Puhkekeskust või selle osa kasutada anda. Enne puhkemaja kasutamist viiakse läbi lühike instrueerimine, mille käigus täidetakse puhkekeskuse kasutaja kohta lisatud kasutusleht ning avatakse renditavate ruumide uksed. Puhkekeskuse kasutusse andmise järgselt vastutab kõigi võimalike õnnetusjuhtumite, puhkekeskuse kasutamisel tekkivate võimalike kahjude ning sisekorraeeskirjade täitmise eest kasutaja kuni puhkekeskuse kasutamisjärgse ülevaatuslehe allkirjastamiseni kasutusse andja poolt.

1.3. Juhul kui lepitakse kokku täiendavate teenuste osutamises, või on tekitatud puhkekeskusele materiaalset kahju, nõutakse nende teenuste või tekitatud kahjude eest täiendavat tasu pärast teenuse osutamist või kahju suuruse kindlaks tegemist.

1.4. Kasutaja teavitab hiljemalt 1 tund enne lahkumist sellest puhkekeskuse kasutusse andjat. Kasutaja kohustub mitte lahkuma enne, kui objektile saabub kasutusse andja või kui kasutusse andja selleks loa annab. Juhul kui kasutajal on teada puhkekeskusele tekitatud kahjusid, märgib need ülevaatuslehele ja kinnitab seda oma allkirjaga ülevaatuslehel. Kasutaja on kohustatud korvama kõik kahjud mis märgitakse objekti kasutusjärgsele ülevaatuslehele.

1.5. Kasutusse andja kontrollib puhkekeskuse seisukorda, kui puhkekeskuse kasutamise tagajärjel on tekkinud kasutusse andjal kahjusid või on kasutajale osutatud täiendavaid teenuseid, märgib need ülevaatuslehele, koostab kalkulatsiooni ning väljastab selle kohta vastava arve kasutajale. Nimetatud toimingute juures ei pea viibima kasutaja. Lisatasud tuleb kasutajal tasuda esitatud arve alusel kolme päeva jooksul alates arve väljastamisest. Kahjude hindamisel võetakse aluseks selle taastamiskulu.

1.6. Puhkekeskuse kasutaja seisukohalt lõpevad tema kohustused kasutusse andja ees kõigi eelloetletud puhkekeskuse tasude tasumise järgselt.

2. Puhkekeskuse territooriumi kasutusjuhised

2.1. Puhkekeskuse territooriumile võib siseneda ainult selleks ettenähtud teid mööda. Autod tuleb parkida selleks ettenähtud kohta. Puhkemaja ette on lubatud sõita ainult kauba peale- ja mahalaadimiseks (keelumärgist edasi).

2.2. Territooriumil võib viibida pea kõikjal (välja arvatud punktides 2.2. ja 2.3. nimetatud kohtades). Tuleb silmas pidada, et territooriumil kasvavad mitmed puud, ilutaimed ja ilupuud (tähistatud punaste tähistega) mida ei tohi kahjustada ning territooriumil asub kaks tiiki, mis on sügavad ja ohtlikud. Keelatud on viibida ehitusjärgus olevate ehitiste territooriumil.

2.3. Territooriumil on keelatud maha loopida prügi ning mitte liikuda märjal ajal pehme pinnasega kohtades.

2.4. Keelatud on väljaspool selleks ettenähtud kohti tarbida alkoholi, tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega ( vargused, narkootikumide tarbimine, tulirelvade kasutamine jms) urineerida, oksendada jms.

2.5. Keelatud on teha põhjuseta kahju territooriumi läbivatele loomadele või tekitada kahju loodusele.

2.6. Keelatud on ehitiste ja hoonete lõhkumine.

2.7.Keelatud on lubada territooriumile inimesi rohkem kui on kasutusse andjale teatatud.

3. Puhkekeskuse ruumide ja lahtiste rõdude kasutamine

3.1. Ruume tuleb kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele.

3.2. Suitsetamine on lubatud üksnes rõdudel.

3.3. Prügi tuleb koguda prügikotti ja jätta selleks ettenähtud kohta. Mujale prügi loopimine ei ole lubatud.

3.4. Keelatud on tegeleda Eesti Vabariigis keelatud tegevustega ( vargus, pahatahtlik kahjustamine, röövimine, mõrv, narkootikumide-, tulirelvade kasutus jms)

3.5. Hoone, mööbli, sisustuse, nõude ja muu inventari lõhkumine on keelatud. Ruumides võib viibida üksnes sisejalanõudes.

3.6. Keelatud on urineerida, oksendada ja muid kehalisi vajadusi rahuldada selleks mitteettenähtud kohas.

3.7. Ei ole lubatud ruumidesse lubada inimesi kokkulepitust rohkem.

4. Kasutaja õigused

4.1. Kasutada puhkekeskust või seda osa puhkekeskusest, mis on talle kasutada antud ja kasutada selles leiduvat (nõud, mööbel, raamatud, mängud, teler, muusikakeskus, internet jms) vastavalt kasutusotstarbele.

4.2.Nõuda tema poolt tellitud teenuste osutamist kasutusse andjalt nii nagu talle on see sobiv ajaliselt, väljaarvatud kella 23.00-06.00. Juhul kui teenuse osutamine on oluliselt viivitatud ning kasutaja soovib sellest loobuda, on tal õigus sellest loobuda ja selle eest tasu mitte tasuda. Samuti on kasutajal õigus nõuda leppetrahvi, mis arvestatakse siis kasutustasust maha ja tasaarveldatakse või kantakse tagasi kasutaja arvele, kuid mitte rohkem kui 15€ ulatuses.

5. Kasutaja kohustused

5.1. Kasutaja on kohustatud tutvuma sisekorraeeskirjadega enne Tigete Puhkekeskuse kasutamist.

5.2. Kohustub tasuma sisekorraeeskirjadega sätestatud tasusid tähtaegselt.

5.3. Kohustub täitma Tigete Puhkekeskuse sisekorraeeskirju.

5.4. Informeerima kasutusse andjat kahjudest ja muudest õnnetusjuhtumitest.

5.5. Esitama teenuste tellimised vähemalt 1 ööpäev enne nende osutamist.

5.6. Kohustub võtma puhkekeskuse kasutusse või andma puhkekeskuse üle kokkulepitud ajal.

6. Kasutusse andja õigused

6.1. Nõuda tasu vastavalt kokkulepitud hinnale või kui see muutub vaidluse objektiks, vastavalt kodulehel (www.tigete.ee) avaldatud hinnakirjale. Samuti nõuda täiendavat tasu täiendavate teenuste osutamise eest või talle tekitatud kahjude korvamiseks selle taastamisväärtuse järgi.

6.2. Anda punktis 1.5. nimetatud ülevaatuslehe ja arve koostamise järgselt puhkekeskust kasutamiseks teistele kasutajatele.

6.3. Kutsuda korrale kasutajat kasutuseeskirjade rikkumisel ning kui sellest ei ole abi, nõuda kasutuse lõpetamist ning kasutajad ära saata puhkekeskusest. Samuti keelduda Puhkekeksuse kasutusse andmisest kui kasutustasud on tasumata. Vajadusel kasutada selle toimingu läbiviimiseks turvafirma või politsei kaasabi. Seejuures tasutud tasusid ei tagastata.

6.4. Arvestada viivist tasumata arvetelt 0,5% ööpäevas (tasumata summast). Nõuda sisse võlgasid Eesti Vabariigi seadusandlusega määratud korras (sh viiviseid).

7. Kasutusse andja kohustused

7.1. Anda puhkekeskus või selle osa kasutajale kasutamiseks kokkulepitud ajal ja võtta see vastu kokkulepitud ajal.

7.2. Andma igakülgset informatsiooni kasutajale, täitma sisekorraeeskirjadega määratud dokumendid ja instrueerima puhkekeskuse kasutajat.

7.3. Osutama tellitud teenuseid õigeaegselt ja korrektselt.

8. Lõppsätted

8.1. Sisekorraeeskirjad on aluseks pooltevaheliste vaidluste lahendamisel.

8.2. Kasutaja kohustused kasutusse andja ees lõpevad mitte üleandmise vaid kõigi arvete tasumise järgselt.

8.2. Kasutusse andja kontaktandmed: +37255612600, +37253459916. info@tigete.ee

Lisa 1 Kasutustaotlus

Lisa 2 Objekti ülevaatusleht

Lisa 1 Tigete Puhkekeskuse kasutuse taotlus

1.Tigete Puhkekeskuse kasutamine

Kasutamise ajavahemik: ……………………………………………………………………………….

Inimeste arv :……………………………………………………………… ..

Tellin järgmised põhiteenused (mittevajalik maha kriipsutada):

 • Puhkemaja üürimine (kuni 10 inimest)……………….
 • Puhkemaja üürimine (kuni 20 inimest) ……………….
 • Puhkemaja üürimine (21 inimest ja rohkem) ………….
 • Ööbimine puhkemaja toas ……………………. ………
 • Ööbimine saunas (kuni 5 inimest)……………………..
 • Sauna üürimine ………………………………………..
 • Telkimine telkimisplatsil ………………………………
 • Haagissuvila jms ööbimine telkimisplatsil ……………

Teenuste taotlus (mittevajalik maha kriipsutada)

 • Orienteerumismängude, paintballi jms korraldamine………..
 • Toitlustus ettetellimisel ……………………………………….
 • Muud teenused ………………………………………………..

2.Kasutaja Nimi: …………………………………………………………………………………………

Kontakt:………………………………………………………………………………

Elukoht:……………………………………………………………………………….

Esitatud dokument : ……………………………………………………………………………………….

Dokumendi andmed: ………………………………………………………………………………………

Kinnitan, et olen tutvunud Tigete Puhkekeskuse sisekorraeeskirjadega ja kohustun neid täitma.

Kuupäev Kasutaja allkiri

Kinnitan, et olen Puhkekeskuse andnud kasutada ja pean kinni sisekorraeeskirjadest.

Kuupäev Kasutusse andja allkiri

Lisa 2 Puhkekeskuse kasutamisejärgne ülevaatusleht

Kuupäev, kellaaeg .……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kasutaja nimi …………………………………………………………………………

Märkused ………………………………………………………………………………

… ………………………………………………………………………………………

…… ……………………………………………………………………………………

……… …………………………………………………………………………………

Kasutaja allkiri /Kuupäev……………………………………………………………………

………… ………………………………………………………………………………

…………… ……………………………………………………………………………

……………… …………………………………………………………………………

………………… ………………………………………………………………………

Kahjude aruanne :

Nimetus Taastamiskulu Kahjud

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Puhkekeskuse üle vaadanud

Allkiri …………………………………………………………..Kuupäev

OÜ Gepa Maa- ja Ehituskorraldus : Viljandi mnt 13 Tartu, 50412 Tartumaa : (+372) 5567 2970 : (+372) 5561 2600 : vahur@gepa.ee